Právne informácie

Právne informácie

Tento e-mail a všetky pripojené súbory sú dôverné, môžu byť chránené zákonom a sú určené výhradne pre použitie osobám, ktorým sú adresované. Pokiaľ nie ste oprávneným príjemcom, potom akákoľvek forma zverejňovania, reprodukovania, kopírovania, distribúcie alebo šírenia je prísne zakázaná. Ak ste obdržali tento e-mail omylom, prosím, upovedomte okamžite odosielateľa a následne vymažte tento e-mail z vášho počítačového systému. Prostredníctvom tohto e-mailu môžu byť prenášané počítačové vírusy. Odosielateľ odporúča preveriť prítomnosť vírusov v tomto e-maile a všetkých prílohách. Odosielateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za pripadné škody spôsobené akýmkoľvek vírusom, škodlivým softvérom alebo iným škodlivým programom preneseným týmto e-mailom. Odosielateľ nezodpovedá za bezchybný a uplný prenos zasielaných informacií, ani za oneskorenie alebo prerušenie prenosu a ani za škody spôsobené použitím alebo dôverou k týmto informáciám.

 

Legal Disclaimer

This e-mail and any attached files are confidential, may be legally privileged and are intended solely for the use of the person, to whom they are addressed. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this e-mail from your system. Computer viruses can be transmitted via email. The sender hereby recommends to check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus, damaging software or other damaging program transmitted by this email. The sender does not accept liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information.